HomePolityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

 • Administrator danych osobowych
 • Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 • Pochodzenie danych
 • Rodzaj przetwarzania danych osobowych
 • Cel przetwarzania danych
 • Przekazanie danych osobowych
 • Czas przetwarzania danych osobowych
 • Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
 • Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych
 • Organ nadzorczy i skargi

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma Osusz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, ul. Obozowa 48/15, 30-383 Kraków, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000738397, NIP 6762551463, REGON 38066337, tel. 600-485-471/ 883-731-195, e-mail: biuro@osusz.com.pl, reprezentowaną przez Osusz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nip: 6762551049, zwanym dalej Administratorem lub www.osusz.com.pl i www.osusz.pl.

II. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

Email: biuro@osusz.com.pl
Poczta: ul. Obozowa 48/15, 30-383 Kraków

III. Pochodzenie danych

Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisach internetowych www.osusz.com.pl i www.osusz.pl. W tym w szczególności poprzez zakup towaru, usługi, zadanie pytania, subskrypcję wyników wyszukiwania, kontakt z biurem obsługi klienta, etc.

IV. Rodzaj przetwarzania danych osobowych

 1. Do realizacji usługi/transakcji niezbędne są dane imię i nazwisko, pesel i numer dokumentu adres zamieszkania w przypadku osoby prywatnej lub nazwa, adres i nr NIP w przypadku firmy, email, adres użytkowania sprzętu oraz numer telefonu dla kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
 2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
 3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. Ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

V. Cel przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy w szczególności:
  • Świadczenia usług drogą elektroniczną.
   • Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
  • Dokonania płatności związanych z transakcją.
   • Wystawienie dokumentów księgowania.
  • Kontaktu z Administratorem (www.osusz.com.pl i www.osusz.pl)
   • Obsługi transakcji.
   • Przyjmowania sugestii.
   • Rozpatrywania reklamacji.
   • Rozwiązywania problemów technicznych.
  • Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie oferty oraz zarządzanie aktywnością.
  • Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
  • Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich.
  • Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.
 2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes www.osusz.com.pl i www.osusz.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:
  • Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
  • Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
  • Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
  • Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
  • Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
  • Archiwizacji danych.

VI. Przekazywanie danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez www.osusz.com.pl i www.osusz.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych www.osusz.com.pl i www.osusz.pl odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
 4. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
 5. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
 3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

VIII. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie

 1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

IX. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

 1. Każdy użytkownik ma prawo do:
  • Dostępu do danych osobowych które go dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
  • Poprawianie i uzupełnianie danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
  • Usunięcia danych.
   • Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
  • Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
   • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
   • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
   • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
  • Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
  • Niepodleganie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
  • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
   • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
 2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
  • Drogą elektroniczną na adres biuro@osusz.com.pl
  • Na adres: Osusz.pl ul. Zygmunta Augusta 5/18, 31-504 Kraków
  • Osobiście w siedzibie Administratora.
 3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
 4. Pierwszy egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie, za kolejne kopie pobierana jest opłata wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 40zł.
 5. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
 6. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku bankowym.
 7. 7. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.

X. Organ nadzorczy i skargi

 1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa

Poznajmy się

biuro@osusz.pl
Centrum Targowe Chemobudowa
Pawilon wystawowy B
ul. S. Klimeckiego 14
30-705 Kraków

Osuszanie Kraków

Zajmujemy się profesjonalnym wykrywaniem wycieków i osuszaniem budynków w Krakowie. Wynajmujemy osuszacze, nagrzewnice i wentylatory w konkurencyjnych cenach.

Bezpłatna ekspertyza i wycenaPogotowie zalania 24h

Firma Osusz spółka z o.o. spółka komandytowa uczestniczy w projekcie realizowanym przez Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – pakiet przedsiębiorczość”, którego celem jest udzielenie wsparcia poszkodowanym przez COVID-19 przedsiębiorcom z sektora MŚP z województwa małopolskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Firma otrzymała grant w wysokości: 18 000 PLN.

https://osusz.pl/wp-content/uploads/2021/01/dofinansowaniei.jpg

© 2020 Osusz.pl - Osuszanie Kraków . All Rights Reserved.